top of page
"Annual General Meeting of the Israel Latin America Chamber of Commerce"

הנדון: הודעה על כינוס אסיפה כללית שנתית
הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שנתית של לשכת המסחר ישראל אמריקה הלטינית (ע"ר( (העמותה") אשר תתקיים ביום ראשון, בתאריך 17 ביולי, 2016, בשעה 17:00, במכון היצוא, אולם ישראל, קומה 5, בית התעשייה, רחוב המרד 29 , תל אביב יפו
 
באסיפה ידונו הנושאים הבאים
 
בחירת יו"ר האסיפה
שמיעת דו"ח יו"ר הלשכה ודו"ח מנכ"ל הלשכה וקיום דיון
אישור דו"ח כספי לשנת 2015
אישור דו"ח מילולי לשנת 2015
הצעות מטעם הועד או מטעם החברים
נושאים שוטפים אחרים ככל שיידרש
מינוי ועדת ביקורת
 
בהתאם לתקנה ז(2) לתקנון העמותה, הקוורום הדרוש לקיום האסיפה הכללית יהיה 20% ממספר חברי העמותה. חצי שעה לאחר המועד שנקבע, בלי שהתאסף המניין החוקי, תתכנס האסיפה ותהיה חוקית יהיה מספר המשתתפים בה אשר יהיה
 
בכבוד רב,
 
                מריאן כהן, יו"ר   וגבריאל חיון, מנכ"ל

bottom of page